Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
sekretariat@szpital.lubaczowski.com
 
   
         
Szablon zgodny z XHTML
Valid XHTML 1.0 Transitional

Status prawny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie uzyskał Zarządzeniem Wojewody Przemyskiego status samodzielnego zakładu publicznego w dniu 31.12.1998 roku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego, pod numerem: 000000010196 oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000019670

Finansowanie SP ZOZ w Lubaczowie odbywa się na podstawie umów zawartych z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie.

Polityka Jakości szpitala Otwórz dokument w formacie PDF (Adobe Reader)

Statut SP ZOZ w Lubaczowie Otwórz dokument w formacie PDF (Adobe Reader)

- Zał. 1 - Schemat organizacyjny Otwórz dokument w formacie PDF (Adobe Reader)

- Zał. 2 - Logo SP ZOZ Lubaczów Otwórz dokument w formacie PDF (Adobe Reader)

Regulamin organizacyjny SP ZOZ w Lubaczowie Otwórz dokument w formacie PDF (Adobe Reader)

- Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego Otwórz dokument w formacie PDF (Adobe Reader)

- Załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego Otwórz dokument w formacie PDF (Adobe Reader)


Cele i zadania Zakładu

SP ZOZ w Lubaczowie swoja działalnością obejmuje teren powiatu lubaczowskiego zamieszkały przez około 58000 mieszkańców.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkującej teren Powiatu Lubaczowskiego oraz osobom przebywającym czasowo. Zadaniem Zakładu jest w szczególności podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia.


Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

SP ZOZ w Lubaczowie udziela świadczeń zdrowotnych w ramach lecznictwa stacjonarnego w następujących specjalnościach:
- chirurgii ogólnej
- ginekologii i położnictwa
- chorób wewnętrznych
- pediatrii
- rehabilitacji
- intensywnej opieki medycznej
- opieki nad przewlekle chorym
- neonatologii

Zakład udziela ambulatoryjnych świadczeń medycznych w ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej w niżej wymienionych poradniach:
- chirurgii ogólnej
- ginekologiczno-położniczej
- chirurgii urazowo-ortopedycznej
- rehabilitacyjnej

Świadczone są również usługi w ramach umowy z NFZ w gabinecie rehabilitacji leczniczej.
SP ZOZ udziela również świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego w ramach zespołu specjalistycznego „S” oraz trzech zespołów podstawowych „P”. Zapewniona jest dobowa gotowość do udzielania świadczeń w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.


Cennik usług medycznych

Cennik usług medycznych SP ZOZ w Lubaczowie Otwórz dokument w formacie PDF (Adobe Reader)


Regulamin udzielania zamówień do 30.000 EURO

Regulamin udzielania zamówień do 30.000 EURO Otwórz dokument w formacie PDF (Adobe Reader)