Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów,
tel: +48 (016) 632-81-00,
fax: +48 (016) 6328110,
NIP: 793-14-00-573
Regon: 000306667
e-mail: spzozlubaczow.metorg@o2.pl;
spzozlubaczow.sekret@o2.pl
   
       
Szablon zgodny z XHTML

Ogłoszenie

SP ZOZ V – 1229/25/2014                                               Lubaczów, dnia 04.12.2014r.

O G Ł O S Z E N I E

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, /www.szpital.lubaczowski.com / działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654) zaprasza świadczeniodawców do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie umów obowiązujących od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2017r. na:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz badań kierowców i ratowników medycznych kierujących pojazdami uprzywilejowanymi zatrudnionych w SP ZOZ w Lubaczowie w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2017r.

Postępowanie konkursowe odbędzie się zgodnie z przepisami art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654), a także art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

Składanie ofert - sekretariat - do 19.12.2014r. do godz. 900

Otwarcie ofert - świetlica administracji - 19.12.2014r. godz. 910

Oferent jest związany ofertą do chwili zawiadomienia go pisemnie o wyborze innej oferty, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty upływu terminu składania oferty.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani mogą otrzymać w dziale Kadrowo - Płacowym SP ZOZ w Lubaczowie od dnia 04.12.2014r. (tel. 16 632-81-14).

SP ZOZ w Lubaczowie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert.

Oferent w przypadkach określonych w art. 153 i art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) może złożyć protest w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

 

Ogłoszenie

    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie,
ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, pilnie zatrudni od zaraz na dogodnych warunkach finansowo-socjalnych lekarzy następujących specjalizacji:
pediatrę, neonatologa, lekarza medycyny ratunkowej, neurologa, kardiologa, internistę lub lekarzy w trakcie w/w specjalizacji.
Oddział chorób wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Lubaczowie posiada możliwość prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. Szpital w Lubaczowie jest w całości nowo wybudowanym obiektem wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę i sprzęt medyczny. Lekarzom o w/w specjalizacjach chcącym podjąć pracę zapewniamy mieszkanie w bloku usytuowanym bardzo blisko Szpitala.

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt telefoniczny:
(16) 632-81-00, kom. 600871831 lub osobisty w Sekretariacie SP ZOZ
w Lubaczowie w godz. od 7:25-15:00.

Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia.